2013 Assen TT Grid Girls Photo Gallery

Photos of the umbrella girls at the Dutch Grand Prix. Photography By Gold & Goose

AssenTTGG_2.jpg Assen TT grid girls
AssenTTGG_3.jpg Assen TT grid girls
AssenTTGG_4.jpg Assen TT grid girls
AssenTTGG_5.jpg Assen TT grid girls
AssenTTGG_6.jpg Assen TT grid girls
AssenTTGG_7.jpg Assen TT grid girls
AssenTTGG_8.jpg Assen TT grid girls